PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO AREÁLU LOKOMOTIVA PRAHA a SPORTOVNÍHO KLUBU HAJNOVKA

Článek 1

Vstup na sportoviště

1)    Používání jednotlivých sportovišť v areálu je dovoleno pouze v provozní době členům klubu po zaplacení členského vkladu nebo jejich hostům nebo po zaplacení poplatku za užívání sportoviště nebo se zakoupenou dlouhodobou rezervací, kterou si návštěvník zakoupí u provozovatele areálu. Provozní doba sportovišť je nejdříve od 7 a nejpozději do 23 hodin.

2)    Vstupem do prostoru areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů provozovatele.

3)    Rezervace sportoviště je možno provést na klubovně on-line rezervačním systémem přístupným na www.tenis-hajnovka.cz nebo osobně v klubovně u obsluhy. O obsazenosti sportovišť je možné se informovat u provozovatele areálu.

 

Článek 2

Práva a povinnosti návštěvníků

1)    Užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.

2)    Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

3)    Vstup na sportoviště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

4)    Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.

5)    Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

6)    Přání a stížnosti týkající se provozu mohou návštěvníci uplatnit u provozovatele areálu.

7)    Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech, pokud je parkoviště obsazeno, parkuje se na příjezdové komunikaci za dodržení podmínek dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Parkoviště není střežené a provozovatel nenese odpovědnost za vozidla a věci v nich uložené.

 

 

Článek 3

Herní řád

1)    Vstup na kurty je povolen pouze v tenisové obuvi a čistém, vhodném oblečení. Hraní v plavkách nebo tzv. do půli těla není povoleno.

2)    Před započetím hry, je-li kurt suchý, je nutné ho pokropit.

3)    Hrací doba je 60 min. 5 minut před koncem hrací doby je nutné zahájit úpravu kurtu.

4)    Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných slovních projevů. Zvláště je nutno se vystříhat nepřiměřených hlasitých a vulgárních výkřiků.

5)    Po hře je nutné kurt upravit nejprve hrablem a poté síťovačkou, a to po celé ploše kurtu od obrubníku k obrubníku.

6)    Na kurtu je nutné udržovat čistotu a pořádek, odpadky ukládat jen do nádob k tomu určených.

7)    Členové mají hraní na venkovních dvorcích zdarma v rozsahu 5 hodin týdně a maximálně 2 hodin denně.

8)    Pokud na dvorci hraje byť jeden nečlen, jsou hráči povinni uhradit polovinu ceny dvorce.

9)    V případě nejasností je rozhodné, co je uvedeno v rezervačním systému klubu, který je na stránkách klubu.

Článek 4

Náhrady za nevybrané hodiny

1)    Odhlášené jednotlivé rezervace alespoň 24 hodin před začátkem hry, v případě haly alespoň 48 předem, nebo v případě nepřízně počasí se přesouvají do náhrad. Náhradní hodiny lze vybrat po dohodě v neobsazených hodinách ve stejné nebo nižší cenové hladině.

2)    Náhradní hodiny nelze převést bez souhlasu provozovatele na jinou osobu.

3)    V případě odhlášení rezervace méně než 24 hodin před začátkem hry (v případě haly 48 předem) hodina propadá a je nutno ji zaplatit v plné výši, i když se jedná o člena klubu.

 

 


Článek 5

Zakázané činnosti v areálu

Je zakázáno:

a)    Vstupovat do prostoru areálu bez vědomí provozovatele a uhrazení poplatku za užívání hřiště.

b)    Vstupovat návštěvníkům, kteří jsou vyzbrojeni nebo vybaveni:

  • zbraněmi jakéhokoli druhu a předměty, které jsou použitelné jako střelné, sečné, úderové či bodné zbraně,[1]
  • rasistickým, hanlivým, vulgárním nebo dobrým mravům odporujícím propagandistickým materiálem,
  • spreji, leptavými, hořlavými a barvícími látkami nebo jinými nádobami s látkami škodlivými zdraví,
  • světlicemi, dýmovnicemi a ostatními pyrotechnickými předměty,[2]
  • alkoholickými nápoji, drogami a návykovými látkami jakéhokoli druhu.

c)     Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

d)    Vstupovat do míst, které nejsou pro návštěvníky vyhrazeny (kancelář TK, místnost správce, sklad správce a další, které si vyhradí provozovatel areálu)

e)    Rušit klid ostatních návštěvníků.

f)     Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků, nedopalků cigaret apod.

g)    Popisovat, polepovat nebo pomalovávat budovu klubu, vybavení nebo cesty. Reklamní materiály je možno vyvěsit pouze po dohodě s provozovatelem klubu a zaplacení příslušného poplatku.

h)    Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata bez předchozího povolení provozovatele a bez uvázání na vodítku, popř. nasazení náhubku. Psí exkrementy je majitel psa povinen odstranit do odpadkových košů.

i)      Vjíždět do areálu na kole a opírat ho na místech, která k tomu nejsou určena.

 

Článek 6

Akce pro veřejnost

1)    Pořadatel akce podá písemnou žádost o pronájem sportoviště minimálně 15 dnů před konáním akce. Pro pořádání akcí mají přednost členové klubu.

2)    Nevhodné akce provozovatel nepovolí, na pořádání akce bez souhlasu provozovatele není právní nárok.

3)    Pořadatel akce zajistí pořadatelskou službu dle těchto pravidel a zdravotní službu, která po dobu celé akce zajišťuje provoz, včetně hlídání a ostrahy všech prostor, pokud to odpovídá charakteru akce.  Pořadatelská služba je viditelně označena.

4)    Při veřejných akcích zodpovídá pořadatel za chování a bezpečnost diváků a účastníků.

5)    V případě, že jsou na akci prodávány vstupenky, je třeba se řídit vyhláškou města o místním poplatku ze vstupného.

 

Článek 7

Využití přilehlých prostor

1)    Přilehlé prostory - lesopark a dětský koutek návštěvníci využívají na vlastní nebezpečí.

2)    Za děti do 15 let je zodpovědný učitel, trenér nebo doprovázející osoba starší 18 let, klub nenese odpovědnost za škody či újmu na zdraví. Dětský koutek není hlídán.

3)    Veškeré činnosti, které jsou v souladu s tímto provozním řádem a povahou zařízení jsou bezplatné.

 

 

Článek 8

Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

 

Článek 9

Sankce

 

1)    Za porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto provozního řádu může provozovatel uložit vedle případné povinnosti náhrady škody pokutu ve vši 500 Kč a to i opakovaně.

2)    Porušení provozního řádu může být důvodem k vyloučení člena z klubu či k zákazu vstupu do areálu klubu.

V Praze dne 1. září 2013